ÚVOD       HISTORIE       PROHLÍDKY       KULTURA       FOTOGRAFIE       KKOS       OKOLÍ       INDEX

 

Bezbariérová prohlídková trasa 

I. kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původní kostel, jehož stavba probíhala ve dvou etapách od druhé poloviny  12. stol. do roku l233, byl trojlodní románskou bazilikou s příčnou lodí, třemi apsidami a dvěma hranolovými věžemi po stranách. Při své délce 86 m to byla nejdelší románská bazilika v Čechách, jejíž stavba byla ovlivněna normandskými vlivy.

 Dnešní podoba kostela vznikla v letech 1713-1726, kdy ho přestavěl Jan Blažej Santini Aichl. Ponechal obvodové zdivo, gotický závěr kněžiště nahradil trojlistým uzávěrem, zboural postranní věže, které byly dole průchozí a na západní straně zkrátil hlavní loď při západním průčelí asi o 4 m (jedno klenební pole) - zhruba o prostor před dveřmi hlavního vchodu, z toho důvodu, aby se kupole nacházela ve středu podélné osy. Výmalbu kostela provádí ve zlatém okru. 

Santiniho největší zásah je stavba - přesněji rozšíření a zvětšení - příčné lodi, završené kupolí o výšce 39m s lucernou, která přivádí světlo otvorem (tzv. oculus) v horní části kupole do vnitřního prostoru.  

Santini staví v době, kdy se staví barokním slohem, avšak používá gotických motivů jako například hrotitá okna, (= strmý štít nad hrotitým oknem či vchodem, vyvrcholený obvykle fasádou) nebo fiály. Fiála je gotický vertikální zdobný prvek v podobě malé vížky, vyvrcholený obvykle tzv. křížovou kytkou, tj. stylizovanou čtyřlistou květinou.

 Složitá ornamentální síť klenebních žeber (nikoli tektonických, ale jen dekorativních) užívá často pozdně gotických  motivů. Vzory klenební sítě však nejsou náhodné, ale skrývají některé tvarové symboly, vztahující se ke klášteru. Tak do klenby hlavní lodi z každé druhé přípory vyrůstá stylizovaná trojlistá lilie, jejíž motiv se často objevuje i v ostatní plastické výzdobě - znak kladrubských opatů a květiny P. Marie - symbol čistoty.

Santini tak vytváří slohovou syntézu nazvanou barokní gotika, jejíž je hlavním interpretem. Barokní gotika je sloh, jehož díla vznikala pouze v českých zemích, v ostatní Evropě jenom zcela výjimečně. Svou jednotou individuální výtvarné koncepce, genialitou tvůrčí invence a vysokou hodnotou uměleckého díla se stal kladrubský chrám vrcholem celoživotní tvorby Santiniho. Veškeré zařízení interiéru kostela pochází z doby barokní přestavby, přičemž Santini sám navrhuje některé části interiéru, na ostatních pak spolupracuje s ostatními umělci s takovým výsledkem, že interiér kostela vytváří dojem absolutní slohové jednoty a čistoty.

V interiéru kostela byly postupně počínaje od roku l973 restaurovány: postranní fresky v transeptu (Valentová), hlavní oltář, postranní oltáře u hlav. oltáře, oltář sv. Jucunda, náhrobek Vladislava I., chórové lavice (včetně soch) , oba oltáře v transeptu, oltáře Viktoriána a Aureliána, oltář P. Marie, oltář sv. Josefa, oltář sv. Scholastiky, oltář Máří Magdaleny, kazatelna. - Drahotušský a Gružkovský. Z obrazů byly restaurovány všechny 4 oltářní obrazy C. D. Asama (Berger). 

II. ambitová chodba

V ambitové chodbě vedoucí do kostela visí čtyři renesanční dřevořezby ze 16. století. Jejich námětem jsou výjevy z Kristova života – narození Ježíše, obřízka, obětování v chrámu, klanění Tří králů. Ve výklenku u dveří do kostela stojí socha Madony na lvu. Socha byla nalezena v 19. století.

III. zimní refektář

Tento sál byl v době, kdy Kladruby plnily funkci kláštera, užíván jako jídelna, a to hlavně v zimních měsících, protože byl jednou z mála vytápěných místností v konventu. Po založení pivovaru Alfrédem II. v roce 1864 byl sál využíván jako strojovna. Státní statek zde měl sklad sena. Až v 70. letech byla místnost opravena, štukování na stropě bylo zrestaurováno a na podlahu byl položen bulharský mramor.

IV. lapidárium soch M. B. Brauna

V lapidáriu jsou instalovány plastiky ze zámeckého parku ve Valči na Karlovarsku. Byly vytvořeny ve 30. letech 18. století dílnou českého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna a představují náměty z řecké a římské mytologie a alegorie lidských vlastností.

Pro dceru hraběte z Valče, devatenáctiletou hraběnku, nechal vyhotovit hrabě Špork sousoší na konci lapidária. Představuje apotheózu (nanebevzetí) hraběte Šporka.

V. archiv a knihovna knížecího rodu Windischgrätzů

Knihovna spolu s rodinným archivem dokumentuje starobylost rodu. Hlavními budovateli byli hrabě Mikuláš Windischgrätz a dále pak polní maršál kníže Alfréd I. Windischgrätz. Dnešní empírová podoba knihovního sálu spadá do roku 1936, kdy se panství v Kladrubech ujímá Ludvík Aladár z uherské větve rodu. Kníže ve zcela nové prostoře soustředil knihovní fondy ze zámků ve Štěkni, Vídni, Světcích a Tachově.  

Knihovně věnovali prakticky všichni členové rodu vždy velkou péči, neboť jim sloužila nejen pro reprezentaci, ale i ke studiu. Historie knihovny nám poskytuje a upřesňuje poznatky o vysoce postaveném starém šlechtickém rodu, který je velice zřetelně zapsán do dějin našeho státu.

V knihovních regálech je uloženo na 30 000 svazků knih, map, katalogů a plánů. Ve fondu je také mnoho děl, která mají vztah k rodu Windischgrätzů. Dále pak knihovna dokumentuje literární činnost rodu a uchovává jak rukopisy, tak tištěná díla jeho členů. Knihy jsou psány německy, francouzsky, italsky, anglicky a latinsky. Zahrnují díla filozofická, matematická, církevní historii, teorii práva, militária, cestopisy, geografická díla, encyklopedie i běžnou produkci beletrie počátku 20.století. Fond je zpracován do katalogu, který pak prostřednictvím Knihovny Národního Muzea v Praze slouží odborné veřejnosti.  

V knihovně je umístěna řada obrazů. Jezdecký portrét od významného vídeňského malíře Amerlinga představuje snad nejvýznamnějšího člena knížecí rodiny Alfréda Candida Windischgrätze. Obraz sám má zajímavý osud. Již několikrát se pokusila Marie Kristýna, vévodkyně z Kentu, tento obraz odkoupit. Pravdou je, že v minulých letech byl skutečně převezen do Prahy na ministerstvo kultury a tam restaurován. Ale žádosti vévodkyně z Kentu nebylo nakonec ze strany naší vlády vyhověno. Velká plátna představují významné členy rodu Windischgrätzů.

 

 

 

Kdy a za kolik

doba prohlídky je 80 minut

trasa je přístupná:

duben, říjen:

soboty a neděle

10.00 - 16.00

květen:

úterý - čtvrtek

13.00 - 16.00

pátek - neděle

10.00 - 16.00

červen - srpen:

úterý - neděle

09.00 - 17.00

září:

úterý - neděle

10.00 - 16.00

Začátky prohlídek každou celou hodinu mimo polední přestávku (12.00 hodin).

vstupné:

základní:

90,- Kč/ 3,50 €

 

zlevněné:

60,- Kč/ 2,50 €

děti do 6 let:

zdarma

 

trasa je určena pouze pro pohybově postižené návštěvníky

 

Návštěvní řád

Článek 1 - Návštěvní sezóna

1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října příslušného roku.

2. Objekt je v hlavní návštěvní sezóně přístupný denně mimo pondělí. 

Prohlídky se konají:

v dubnu a říjnu v době od 10:00 do 17:00 hodin jen o sobotách, nedělích, svátcích a pro předem ohlášené výpravy i v ostatní dny, začátek poslední prohlídky je v 17:00 hodin;

v květnu a září v době od 10:00 do 17:00 hodin denně mimo pondělí, začátek poslední prohlídky je v 17:00 hodin;

v červnu - srpnu v době od 9:00 do 17:00 hodin denně mimo pondělí, začátek poslední prohlídky je v 17:00 hodin;

Prohlídka 1. trasy trvá cca 60 minut, prohlídka 2. trasy trvá cca 50 minut.

Polední přestávka se řídí provozními podmínkami objektu a trvá od 11.30 do 12.30 hodin.

3. Areál je v návštěvní sezóně otevřen do 18:00 hodin.

Článek 2 - Organizace návštěvního provozu

1. Volně přístupné prostory objektu a pokladna, u které je uveden čas zahájení první prohlídky, se otevírají v 8.50 hodin.

2. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

3. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 5 osob vč. neplatících dětí do věku 6 let. Méně než pět návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud při obsazenosti prohlídek vyžadují menší skupinu, než uvedenou v bodě 4., zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.

4. Počet návštěvníků ve skupině činí max. 45 osob.

5. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.

Článek 3 - Vstupné

1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Plzni. Výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.

2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s vyznačením času pro jednu určitou prohlídku.

3. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.

4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

5. Snížené vstupné platí pro děti od 6 do 15 let, studenty po předložení platného průkazu, invalidy ZTP a ZTP/P. Seniorům po dosažení věku 65 let budou slevy poskytovány po předložení platného průkazu totožnosti.

6. Vstupné za dítě do 6 let věku se neplatí. Nárok na bezplatný vstup sítěte do 6 let může uplatnit i dospělý, který zaplatil snížené vstupné (senioři, studenti do 26 let atp.).

7. U hromadných návštěv dětí mladších 6 let (mateřské školy, školy v přírodě atd.) bude za osobu účtován paušální poplatek, jehož výši určuje platný cenový výměr.

Článek 4 - Prohlídka kulturní památky

1. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu

2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

3. Je zakázáno opouštět vymezené cesty v areálu objektu.

Článek 5 - Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnou pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.

3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelami a živými zvířaty.

4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu

5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko - historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).

6. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný národní majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:

a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat

b) opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny

c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo fotografováním s bleskem a stativem ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.

d) kouřit v prostorách celého objektu (mimo vyhrazených prostorů), manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu.

e) jist, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.

f) vhazovat cokoli do kašen a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, zahradách, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek.

g) jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro tělesně postižené a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory. Jízdní kola lze v objektu odkládat výhradně jen tam, kde jsou zřízeny k tomu určené úschovny kol.

h) krmit zvířata chovaná v hradních příkopech a parcích

i) volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není povolen, jejich přístup do expozic je zakázán.

7. V interiérech objektů či případně dalších vyznačených prostorách je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace povoleno bez užití blesku a stativu po zaplacení poplatku předem dle platného cenového výměru. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni.

8. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.

9. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

Článek 6 - Závěrečná ustanovení

1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni.

2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2007 a současně se ruší dosavadní řád, platný od 1. března 2005.

 

Klášter Kladruby  -  349 61 Kladruby u Stříbra  -  tel./fax.: 374 631 773  -  e-mail: kladruby@mybox.cz