ÚVOD       HISTORIE       PROHLÍDKY       KULTURA       FOTOGRAFIE       KKOS       OKOLÍ       INDEX

 

Co je KKOS

Klášter Kladruby - občanské sdružení (KKOS) vzniklo 24. října 2000 s cílem organizace kulturních akcí v objektu kláštera. 

Občanské sdružení získává finanční prostředky především formou sponzorských darů. Případný sponzor si může vybrat konkrétní akci (viz níže) na kterou chce svůj příspěvek darovat, číslo účtu je 154451939/0600 u GE Capital Bank. Je možno se poté domluvit s výborem sdružení na formě reklamy případného dárce. Vstupné vybírané na akcích typu historického jarmarku a Benediktinských dnů slouží k pokrytí nákladů na akce samotné.  

 

Podmínky členství

Sdružení je otevřenou organizací lidí, kteří mají zájem podílet se na vytváření a zajištění kulturního programu na klášteře. Pro případné zájemce o členství jsou k nahlédnutí stanovy KKOS, přihlášky jsou k dispozici na adrese Klášter Kladruby, 349 61 Kladruby u Stříbra. Podmínkou členství je ! aktivní ! účast na valných hromadách a na přípravě pořádaných akcí. 

 

Stanovy KKOS

článek I. - Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Klášter Kladruby – občanské sdružení zkráceně: „KKOS“ (dále jen „sdružení“) Sídlo: Klášter Kladruby, 349 61 Kladruby u Stříbra

  

článek II. - Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou.

 

článek III. - Cíl činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je pořádání kulturních akcí především v areálu kláštera Kladruby a zajištění propagace SPO klášter Kladruby

2. Za tímto účelem sdružení zajistí propagaci kulturních akcí a SPO klášter Kladruby ve sdělovacích prostředcích, zajistí smluvně účinkující na pořádané akce. Sdružení bude také shromažďovat finanční prostředky potřebné k uhrazení nákladů na konání pořádaných akcí.

  

článek IV. - Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.

5. Zánik členství: 

a) v den doručení písemného oznámení o vystoupení předsedovi sdružení,

b) úmrtím člena,

c) u právnické osoby jejím zrušením,

d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

e) zánikem sdružení.

  

článek V. - Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti sdružení,

b) volit do orgánů sdružení,

c) být volen do orgánů sdružení,

d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy sdružení,

b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

d) účastnit se valných hromad,

e) plnit úkoly zadané valnou hromadou a pokyny výboru a revizní komise.

3. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy k 31.3. daného roku.

4. V případě neplnění povinností uvedených v odst. 2. a 3. je člen povinen nahradit vzniklou škodu. V krajním případě může valná hromada na návrh výboru dotyčného člena ze sdružení vyloučit.

  

článek VI. - Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada

b) výbor

c) revizní komise

  

článek VII. - Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení

3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.

4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,

b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření,

c) volí na dobu jednoho roku členy výboru a revizní komise,

d) rozhoduje o zrušení členství,

e) rozhoduje o zrušení sdružení.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných.

6. O průběhu jednání a usnesení valné hromady se pořizují zápisy, které podepisují předseda a jeden člen výboru.

  

článek VIII. - Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Výbor má nejméně 5 členů.

3. Výbor řídí sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně čtyřikrát ročně.

5. Výbor zejména:

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru a jednatele

b) koordinuje činnost sdružení

c) svolává valnou hromadu nejpozději - 15 dnů před termínem konání

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení

f) předkládá pravidelně zprávy o své činnosti valné hromadě

6. Předseda, místopředseda a jednatel zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.

7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit funkci pokladníka.

8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

  

článek IX. - Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

2. Revizní komise má nejméně 3 členy.

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně dvakrát ročně.

4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

  

článek X. - Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří  s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroje majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob

b) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení

c) členské příspěvky

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

5. Majetek ve vlastnictví sdružení, sdružení drží, užívá, nakládá s ním.

  

článek XI. - Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká

a)  dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

  

článek XII. - Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.

2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.  

 

Seznam členů

Jiří Čechura

Václav Havránek

Linda Hejlová

Vojtěch Horák

Laco Kajaba

Jiří Kasal

Milada Kovaříková

Jaroslav Pospíšil

Simona Rubášová

Eva Šaušová

Helena Šrámková

Milan Zoubek

 

O činnosti občanského sdružení

Zápis z valné hromady

12.02.2012

Přítomni: dle prezenční listiny. Valnou hromadu zahájila L. Hejlová, předsedkyně výboru KKOS a konstatovala, že Valná hromada je usnášeníschopná.

V Kladrubech dne 12. února 2012 zapsala: L. Hejlová

 

1. Členská základna KKOS

 Na vlastní žádost vyřazeni Petr a Jana Horákovi.

 

2. Volba orgánů sdružení

 Výbor: Milan Zoubek, Helena Šrámková, Jaroslav Pospíšil, Laco Kajaba, Linda Hejlová - předseda

 Revizní komise: Eva Šaušová, Simona Rubášová, Václav Havránek

 Pokladní: Milada Kovaříková

 

3. Akce KKOS pro rok 2012

 Velikonoce v klášteře – neděle 8.4., zatím přihlášeno 8 stánků (H. Šrámková),  velikonoční taškařici organizuje J. Kasal.

Historický jarmark - 19., 20. 5., hlavní program 13 – 17 hodin, (zatím 9 stánků – H. Šrámková); vystupující: Český lev, Vojta Vrtek – oba dny; břišní tanečnice a Cavalla – neděle, zatím blíže nespecifikovaný písničkář a případně loutkové divadlo – sobota; nutno dořešit občerstvení – 1 či 2 stánky – výběr a podmínky pro účast – domluvit po zjištění případných zájemců v rámci Výboru KKOS.

Slunovrat – 23. 6. – Vousův kmen + Corchen + případně nějaký předsunutý koncert.

Benediktinské dny 6. a 7. + 13. a 14. 7. – scénáře: M. Zoubek, E. Šaušová – ve stylu příběhů Indiana Jonese.

Slavnosti vína a medu – 15. 9. - program v režii MÚ.

Havelské posvícení – dle usnesení Valné hromady se tato akce ruší, taktéž pro další ročníky

Oživený Betlém – 26. 12. – H. Šrámková  zajistí a KKOS uhradí účinkujícím na Betlému drobné občerstvení – dle počasí venku, či v šatně herců na BD.

NOVĚ – na základě špatných zkušeností s Českou pojišťovnou jako pořadatelem vánočního koncertu (termín vždy mezi 15. a 22. 12.) je snaha města o změnu hlavního partnera. Pokud město nezajistí jiného smluvního partnera pro vánoční koncert (kterému by byly stanoveny přísnější podmínky pro spolupráci), na základě usnesení VH KKOS bude poskytnuto z prostředků KKOS max. 15 tisíc Kč na zajištění tohoto koncertu. V příštím roce bude vyhodnoceno, zda a jak bude tato spolupráce na vánočních koncertech pokračovat.

 

4. Finanční situace KKOS

 M. Kovaříková podala zprávu o stavu finančních prostředků:

- stav na účtu cca 67 tisíc Kč,

- stav v pokladně cca 16 tisíc Kč

 

5. Nové stánky a evidence majetku KKOS

Vzhledem k současnému stavu stánků je nutno vyrobit nové. VH odsouhlasila (po předběžném souhlasu i za město – J. Pospíšil), že nové stánky budou vyrobeny z prostředků, které uhradí z poloviny město, z poloviny KKOS. Takto rovněž budou ve vlastnictví – polovina stánků město, polovina KKOS. Uskladněny budou v klášteře.

Tyto stánky a rovněž kostýmy a další majetek povede v evidenci H. Šrámková (seznam věcí v majetku KKOS nacházejících se v klášteře dodá M. Zoubek a V. Havránek)

   

Valná hromada byla ukončena v 17:00 hodin. Všem přítomným za účast a hlasování děkujeme.

 

 

 

 

 

Klášter Kladruby  -  349 61 Kladruby u Stříbra  -  tel./fax.: 374 631 773  -  e-mail: kladruby@mybox.cz